Продовжується обговорення проекту наказу ДМСУ Про затвердження Положення про місця доставки...

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

Київ

Про затвердження Положення
про місця доставки товарів і транспортних засобів

Відповідно до пункту 6 статті 11, статті 44, 48, 94 Митного кодексу України та з метою вдосконалення форм здійснення контролю за доставкою в митниці призначення товарів, що ввозяться на митну територію України автомобільним транспортом,

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про місця доставки товарів і транспортних засобів, що додається.
2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної служби України від 21.11.2005 № 1136 «Про місця прибуття автотранспорту», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.12.2005 за № 1474/11754 (зі змінами).
3. Управлінню контролю за переміщенням вантажів (Луговець В.А.) i Юридичному департаменту (Бабюк В.Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.) доопрацювати програмно-інформаційні комплекси з урахуванням вимог цього наказу.

5. Начальникам регіональних митниць, митниць інформувати про вимоги цього наказу суб’єктів господарювання шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування підрозділів митних органів і в пунктах пропуску через державний кордон України, довести цей наказ до відома особового складу та забезпечити приведення інфраструктури місць доставки товарів і транспортних засобів у відповідність до вимог цього наказу до набрання ним чинності.
6. Установити, що цей наказ набирає чинності через 90 днів після його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Федорова О.О.

Голова Служби В.І.Хорошковський
ПОГОДЖЕНО
Міністр фінансів України В.М.Пинзеник

„___”___________2008 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
_______№
Положення про місця доставки товарів і транспортних засобів
І. Загальні положення
1. Це Положення регламентує порядок визначення Державною митною службою України (далі – Держмитслужба України) або митним органом місць доставки товарів, що переміщуються автомобільним транспортом (далі – місце прибуття автотранспорту), а також обов'язкові вимоги до організації, обладнання й місць розташування місць прибуття автотранспорту.
2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:
митний орган – регіональна митниця, митниця;
митниця призначення – будь-який митний орган України, де для всієї кількості товарів або їх частини закінчується переміщення;
місце прибуття автотранспорту – визначена Держмитслужбою України або митним органом територія (або її частина) пункту пропуску через державний кордон України, вантажного митного комплексу, автопорту, автотерміналу, центральної сортувальної станції, регіональної сортувальної станції, місця міжнародного поштового обміну або територія, що прилягає до складу тимчасового зберігання відкритого/закритого типу чи митного ліцензійного складу відкритого/закритого типу, або територія підприємства з безперервним циклом виробництва, або територія, яка використовується митним органом для здійснення митних процедур;
суб’єкт господарської діяльності – власник, володілець та користувач території, що визначена або може бути визначеною місцем прибуття автотранспорту;
документ контролю за переміщенням товарів (далі – ДКПТ) – письмовий документ (та його електронна копія), на підставі якого здійснюється контроль за переміщенням товарів;
посадова особа митниці, що чергує в місці прибуття автотранспорту (черговий) – посадова особа відділу контролю за переміщенням товарів (далі – ВКПТ) митниці призначення або визначена наказом митниці призначення посадова особа іншого структурного підрозділу.
3. Місця прибуття автотранспорту визначаються з метою здійснення посадовими особами митних органів митних процедур щодо товарів і транспортних засобів, які доставляються до митниць призначення.
4. Держмитслужба України забезпечує формування і коригування в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби України (далі – ЄАІС) Переліку місць прибуття автотранспорту (далі – Перелік). Формування і коригування Переліку здійснюється Управлінням контролю за переміщенням вантажів за поданнями митних органів. Форму подання наведено в додатку 1 до цього Положення.
5. Автотранспортні засоби з товарами, що ввозяться на митну територію України, направляються під митним контролем у митниці призначення на адресу одного з місць прибуття автотранспорту, визначених Переліком.
6. За рішенням начальника митниці призначення або вповноваженої ним особи можуть бути доставлені в інше місце, ніж зазначене в Переліку, такі товари:
небезпечні товари, які можуть створювати загрозу життю й здоров’ю населення чи навколишньому середовищу;
що потребують особливих умов зберігання, унаслідок чого вони не можуть протягом тривалого часу зберігатися в автотранспортних засобах;
валютні цінності, що ввозяться банками;
що ввозяться на адресу підприємств з безперервним циклом виробництва та призначені для використання в процесі виробництва;
що за своїми габаритами або особливостями транспортування не можуть бути ввезені в місце прибуття автотранспорту.
7. До початку переміщення товарів, зазначених у пункті 6 цієї глави, одержувач товарів або вповноважена ним особа подає митниці призначення письмову заяву про надання дозволу на доставку таких товарів в інше місце, ніж зазначене в Переліку.

Заява обов'язково повинна містити:
iнформацiю про товари, яка б надавала можливість класифікувати їх такими, щодо яких може бути прийнято відповідне рішення;
назву та адресу місця доставки таких товарів.
Рішення про надання такого дозволу приймається шляхом накладання на заяві відповідної резолюції.
Оригінал заяви подається одержувачем товарів або вповноваженою ним особою разом з документами, необхідними для оформлення відповідного ДКПТ.
Назва й адреса місця доставки таких товарів і реєстраційний номер заяви вносяться до ЄАІС посадовою особою митниці призначення шляхом заповнення відповідного поля в електронній копії ДКПТ.
8. У разі відсутності можливості в’їзду транспортного засобу з товарами в місце прибуття автотранспорту, в яке його було направлено, дозволяється, для запобігання простою автотранспортних засобів та утворенню черг, перенаправлення транспортного засобу в найближче місце прибуття автотранспорту в зоні діяльності митниці призначення. Новий ДКПТ при цьому не оформлюється.
Рішення про таке перенаправлення приймається начальником митниці призначення або вповноваженою ним особою на підставі службової записки начальника ВКПТ або особи, що його заміщує, шляхом проставлення на цій заяві відповідної резолюції.
Службова записка обов’язково повинна містити iнформацiю про причини відсутності можливості в’їзду транспортного засобу з товарами в місце прибуття автотранспорту, яка б надавала можливість класифікувати їх такими, внаслідок яких може бути прийнято відповідне рішення.
Інформація про перенаправлення товарів та зміну місця прибуття автотранспорту вноситься посадовою особою митниці призначення до паперового примірника відповідного ДКПТ та його електронної копії в ЄАІС.
9. Забороняється перебування більше доби в місцях прибуття автотранспорту товарів і транспортних засобів, щодо яких здійснені митні процедури та завершене їх митне оформлення в обраному митному режимі або надано дозвіл митного органу відповідно до заявленої мети переміщення, за винятком випадків, коли необхідний додатковий час на здійснення розвантажувально-навантажувальних робіт, і випадків дії обставин непереборної сили.
10. Суб’єкт господарської діяльності несе відповідальність перед митним органом, у зоні діяльності якого розташовано місце прибуття автотранспорту, за втрату чи пошкодження товарів і транспортних засобів, що перебувають у місці прибуття автотранспорту, за винятком випадків дії обставин непереборної сили згідно з вимогами чинного законодавства.
11. На строк перебування транспортних засобів з товарами та здійснення посадовими особами митних органів митних процедур на території місця прибуття автотранспорту створюється зона митного контролю відповідно до Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1947 (зі змінами).

ІІ. Вимоги до обладнання й місця розташування місця прибуття автотранспорту
1. За рішенням митного органу місцем прибуття автотранспорту може бути визначена територія (або її частина):
пункту пропуску через державний кордон України;
вантажного митного комплексу;
автопорту;
автотермінала;
що прилягає до складу тимчасового зберігання відкритого типу;
що прилягає до митного ліцензійного складу відкритого типу.
2. За рішенням Держмитслужби України, на підставі подання митного органу, місцем прибуття автотранспорту може бути визначена територія (або її частина):
що прилягає до складу тимчасового зберігання закритого типу;
що прилягає до митного ліцензійного складу закритого типу;
підприємства з безперервним циклом виробництва;
яка використовується митним органом для здійснення митних процедур.
3. Для визначення території місцем прибуття автотранспорту суб’єкт господарської діяльності повинен забезпечити:
функціонування інфраструктури на території місця прибуття автотранспорту;
цілодобову охорону та наявність засобів пожежогасіння;
освітлення та огородження за периметром території місця прибуття автотранспорту;
обладнання приміщення та робочих місць для посадових осіб митних органів згідно з чинними санітарними нормами та правилами;
наявність та функціонування системи електронного обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються територією місця прибуття автотранспорту, безперешкодний доступ до цієї системи посадових осіб митних органів і ведення архіву інформації з цієї системи та його передачу митному органу;
наявність та функціонування контрольно-пропускної системи, обладнаної шлагбаумами, засобами автоматичного зчитування даних реєстраційних номерних знаків транспортних засобів і номерів морських контейнерів та сертифікованим електронним або динамічно-тензометричним обладнанням для зважування товарів, з можливістю автоматичного внесення інформації про реєстраційний номер транспортного засобу, номер морського контейнера та його загальну вагу до системи електронного обліку товарів і транспортних засобів;
наявність та функціонування системи відеоспостереження за всією територією місця прибуття автотранспорту, за в’їздом і виїздом з нього, процедурою здійснення митного контролю з фіксацією такого відображення для ведення архіву, а також безперешкодний доступ до згаданої системи відеоспостереження посадових осіб митних органів і передачу такого архіву митному органу;
унеможливлення доступу сторонніх осіб на територію місця прибуття автотранспорту без дозволу митного органу;
унеможливлення вилучення з території місця прибуття автотранспорту товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, без дозволу митного органу;
наявність у достатній кількості, а також функціонування навантажувально-розвантажувальних машин і механізмів для здійснення навантажувально-розвантажувальних операцій на території місця прибуття автотранспорту;
наявність каналів і засобів зв’язку, у тому числі з ЄАІС, для виконання посадовими особами митних органів установлених Держмитслужбою України функцій;
наявність рампи, естакади, оглядового майданчика;
безоплатний в’їзд і виїзд, а також безоплатне перебування автотранспортних засобів з товаром на території місця прибуття автотранспорту протягом перших чотирьох годин з моменту доставки товарів на його територію.

ІІІ. Порядок визначення території місцем прибуття автотранспорту
1. Суб'єкт господарської діяльності, який має намір використати територію як місце прибуття автотранспорту, подає митному органу, у зоні діяльності якого він розташований, заяву про надання Дозволу на право використання території як місця прибуття автотранспорту (далі – Дозвіл), форму якої наведено в додатку 2 до цього Положення.
2. До заяви додаються:
обґрунтування доцільності організації місця прибуття автотранспорту;
нотаріально завірені копії установчих і реєстраційних документів (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію) суб'єкта господарської діяльності;
документи, що підтверджують право власності (володіння та користування) територією, що може використовуватись як місце прибуття автотранспорту;
план території з розміщеними на ній спорудами, а також план приміщень для посадових осіб митного органу;
перелік осіб, що матимуть право доступу на територію місця прибуття.
3. Заява розглядається митним органом протягом семи робочих днів з дня її надходження.
У разі прийняття рішення за заявою, на підставі подання митного органу, Держмитслужбою України вона розглядається протягом місяця.
До подання митного органу разом з іншими документами долучаються фотографії території місця прибуття автотранспорту, які підтверджують виконання суб’єктом господарювання вимог, зазначених у пункті 3 глави 2 цього Положення, та надають можливість прийняти відповідне рішення.
Про прийняте рішення Держмитслужба України засобами електронної пошти повідомляє митний орган.
4. При вирішенні питання про видачу Дозволу, форму якого наведено в додатку 3 до цього Положення, митний орган ураховує такі фактори:
розташування місця прибуття автотранспорту;
кількість та спеціалізацію місць прибуття автотранспорту, що визначені в зоні діяльності митного органу, і засновуваного місця прибуття автотранспорту.
При цьому митний орган перевіряє відповідність відомостей, зазначених у поданих документах, вимогам цього Положення та здійснює огляд території, яка має використовуватись як місце прибуття автотранспорту.
За результатами огляду територій і приміщень складається Акт про проведення огляду територій і приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де перебувають або можуть перебувати товари й транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено законом на митні органи, форму якого затверджено наказом Держмитслужби України від 04.07.2003 № 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.07.2003 за № 625/7946.
5. Рішення про надання Дозволу приймається начальником митного органу або вповноваженою ним особою на підставі службової записки начальника ВКПТ або особи, що його заміщує, про виконання суб’єктом господарювання вимог, зазначених у пункті 3 глави 2 цього Положення.
6. Дозвіл видається митним органом на підставі наказу митного органу, у якому зазначаються:
номер Дозволу;
назва суб'єкта господарської діяльності, якому видається Дозвіл;
місцезнаходження місця прибуття автотранспорту.
Номер Дозволу зазначається за Журналом обліку Дозволів на право використання території як місця прибуття автотранспорту (далі – Журнал), форму якого наведено в додатку 4 до цього Положення.
7. Дозвіл діє безстроково за умови виконання суб'єктом господарської діяльності вимог митного законодавства та цього Положення.
8. Суб'єкту господарської діяльності, який претендує на організацію місця прибуття автотранспорту, може бути відмовлено у видачі Дозволу, якщо:
документи й заява, подані суб'єктом господарської діяльності митному органу, містять недостовірні відомості;
суб'єкт господарської діяльності не виконав усіх обов'язкових вимог, визначених цим Положенням.
9. У разі прийняття рішення про відмову у видачі Дозволу таке рішення із зазначенням причин відмови доводиться митним органом до суб’єкта господарської діяльності.
10. Дозвіл може бути анульований митним органом, що його видав, якщо:
суб’єктом господарської діяльності порушуються вимоги цього Положення;
при перевірці діяльності місця прибуття автотранспорту митним органом, який видав Дозвіл, або Держмитслужбою України виявлено, що Дозвіл не міг бути виданий суб'єктові господарської діяльності відповідно до цього Положення;
відбувся перехід права власності (володіння або користування) на територію місця прибуття автотранспорту до іншого суб’єкта господарської діяльності;
отримано інформацію щодо припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;
суб’єктом господарської діяльності подано заяву про анулювання Дозволу.
Дія Дозволу не припиняється у разі переходу право власності на територію місця прибуття автотранспорту до суб’єкта господарської діяльності, якому було видано Дозвіл.
11. Митним органом, що видав Дозвіл, видається наказ про його анулювання, який доводиться до суб’єкта господарської діяльності.
Анульований Дозвіл підлягає здачі в митний орган, що його видав, і зберігається в справах цього митного органу.
12. Будь-які зміни на території місця прибуття автотранспорту, що стосуються вимог, зазначених у пункті 3 глави 2 цього Положення, здійснюються суб’єктом господарської діяльності після погодження цих змін з митним органом, у зоні діяльності якого розташовано місце прибуття автотранспорту.
У разі необхідності коригування даних про місце прибуття автотранспорту в Переліку внаслідок змін, що сталися, таке коригування здійснюється Держмитслужбою України за поданням митного органу.
13. Відомості про видані чи анульовані Дозволи заносяться митним органом, що їх видав або анулював, до Журналу.

IV. Дії посадових осіб митниці призначення у місці прибуття автотранспорту
1. Митниця призначення у разі необхідності може організувати в місці прибуття автотранспорту цілодобове чергування посадових осіб митниці.
2. Не пізніше ніж через три години після прибуття транспортного засобу з товаром у визначене місце прибуття автотранспорту, а в разі прибуття поза робочим часом, установленим для митниці призначення або її структурного підрозділу, не пізніше ніж через три години з початку її роботи перевізник або вантажоодержувач, або вповноважена ним особа повинен подати черговій посадовій особі митниці в місці прибуття автотранспорту примірник ДКПТ або витягу з його електронної копії та товаросупровідні документи на товари.
3. Чергова посадова особа митниці в місці прибуття автотранспорту виконує дії, передбачені пунктами 12, 13 глави 5 Положення про порядок здійснення контролю за переміщенням товарів у митниці призначення, затвердженого наказом Держмитслужби України від 08.12.98 № 771, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.99 за № 42/3335 (зі змінами).
У випадках, визначених Держмитслужбою України, примірник ДКПТ, що повертається особі, яка дала зобов'язання про доставку товарів у митницю призначення, як підтвердження виконання зобов'язання, засвідчується відбитком особистої номерної печатки (далі – ОНП).
4. У разі подання гарантійного документа незалежного фінансового посередника на всіх примірниках цих документів чергова посадова особа митниці в місці прибуття автотранспорту проставляє відбиток ОНП і робить відмітку про прибуття товарів у електронній копії гарантійного документа, що міститься в ЄАІС.

Начальник Управління контролю за переміщенням вантажів
В.А.Луговець