Про затвердження Положення про Департамент організації та контролю за діяльністю підприємств, що надають митні послуги

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

29 жовтня 2008 р. № 1217

Про затвердження Положення про Департамент організації та контролю за діяльністю підприємств, що надають митні послуги, Державної митної служби України

У зв’язку з уведенням у дію нової структури Державної митної служби України, керуючись пунктом 9 Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.07 № 940 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про Департамент організації та контролю за діяльністю підприємств, що надають митні послуги, Державної митної служби України, що додається.
2. Доповнити Примірну структуру регіональної митниці, затверджену наказом Держмитслужби від 31.10.06 № 967, пунктом 29 такого змісту:
"29. Сектор з контролю за діяльністю підприємств, що надають митні послуги".
3. Доповнити Примірну структуру митниці, затверджену наказом Держмитслужби від 24.11.05 № 1150, пунктом 29 такого змісту:
"29. Сектор з контролю за діяльністю підприємств, що надають митні послуги".
4. Начальникам регіональних митниць, митниць:
у межах затвердженої граничної чисельності працівників митних органів до 01.01.09 створити сектори з контролю за діяльністю підприємств, що надають митні послуги, або визначити посадову особу, до функціональних обов’язків якої віднести здійснення контролю за діяльністю підприємств, що надають митні послуги;
внести зміни до структури митного органу та подати на затвердження до Держмитслужби структуру та перелік змін до штатного розпису з урахуванням вимог цього наказу.
5. Департаменту організації та контролю за діяльністю підприємств, що надають митні послуги, у строк до 01.12.08 розробити примірне положення про сектор з контролю за діяльністю підприємств, що надають митні послуги, митного органу.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Держмитслужби Онопенка П.В.
Голова Служби В.І. Хорошковський

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної
митної служби України
від 29 жовтня 2008 р. № 1217

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент організації та контролю за діяльністю підприємств, що надають митні послуги, Державної митної служби України
1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає правовий статус Департаменту організації та контролю за діяльністю підприємств, що надають митні послуги (далі – Департамент), Державної митної служби України (далі – Держмитслужба), а саме: його компетенцію (права, завдання, функції) та організаційну структуру.
1.2. Департамент є структурним підрозділом Держмитслужби.
1.3. Загальне керівництво Департаментом здійснює Голова Держмитслужби, безпосереднє (організація, координація та контроль за роботою Департаменту) – заступник Голови Держмитслужби за відповідним напрямком.
1.4. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України й Кабінету Міністрів України, Положенням про Держмитслужбу, рішеннями колегій Держмитслужби, нормативно-правовими актами Держмитслужби та цим Положенням.
1.5. Департамент у межах своєї компетенції взаємодіє з міністерствами, відомствами, органами місцевого самоврядування, місцевими державними адміністраціями, підприємствами, громадськими та іншими організаціями.
1.6. Департамент у встановленому порядку та в межах своєї компетенції забезпечує реалізацію Держмитслужбою норм міжнародного права й укладених Україною міжнародних договорів.
1.7. Департамент координує організацію роботи секторів та уповноважених осіб, на які в митних органах покладено контроль за діяльністю підприємств, що надають митні послуги.
1.7.1. Сектори та уповноважені особи підзвітні Департаменту та виконують за погодженням з керівництвом митного органу окремі доручення Департаменту.
1.7.2. Призначення й звільнення на/з посад керівників секторів, на які в регіональних митницях, митницях покладено контроль за діяльністю підприємств, що надають митні послуги, здійснюються за письмовим погодженням Департаменту.
1.8. Забороняється покладати на Департамент виконання завдань та функцій, не передбачених цим Положенням.
1.9. Департамент здійснює свою діяльність відповідно до планів роботи Держмитслужби, доручень керівництва Держмитслужби й Департаменту.
1.10. Посадові особи Департаменту призначаються на посади та звільняються з них відповідним наказом Держмитслужби.
2. Основні функції Департаменту
2.1. Департамент виконує регулятивну, нормотворчу, правозастосовну, контрольну, організаційну, координуючу, аналітичну функції з питань, віднесених до його компетенції.
2.2. Організація роботи з видачі, переоформлення, перереєстрації дозвільних документів на підприємницьку діяльність щодо надання послуг з декларування товарів і транспортних засобів (митних брокерів, декларантів), дозвільних документів на право відкриття та експлуатації складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, вантажних митних комплексів.
2.3. Організація роботи з видачі ліцензій на здійснення посередницької діяльності митних перевізників, контроль за їх діяльністю та забезпечення ведення відповідного реєстру.
2.4. Контроль та організація діяльності митних ліцензійних складів, складів тимчасового зберігання, митних брокерів, а також забезпечення ведення обліку товарів, які переміщуються через митні ліцензійні склади та склади тимчасового зберігання.
2.5. Організація роботи із забезпечення виконання законодавства в дозвільній сфері відносно господарської діяльності митних брокерів, декларантів, митних ліцензійних складів, вантажних митних комплексів, митних перевізників.
2.6. Організація роботи щодо контролю за дотриманням власниками складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів та вантажних митних комплексів законодавства з питань митної справи та заходи щодо контролю за дотриманням законодавства посадовими особами митних органів під час видачі дозволів на право використання складського приміщення, резервуара, майданчика як складів тимчасового зберігання, під час розміщення та випуску товарів зі складів тимчасового зберігання.
2.7. Організація взаємодії митних органів з державним підприємством "Український вантажний комплекс".
2.8. Організація роботи щодо організаційно-нормативного забезпечення професійного навчання митних брокерів, декларантів.
2.9. Розробка, аналіз ефективності та вдосконалення порядку розміщення та зберігання товарів на складах тимчасового зберігання.
3. Основні завдання Департаменту
Департамент відповідно до покладених на нього функцій, в межах своєї компетенції виконує такі основні завдання:
3.1. Видача, переоформлення, анулювання, видача дублікатів дозвільних документів на підприємницьку діяльність митних брокерів та контроль за дотриманням митними брокерами/представниками митних брокерів вимог чинних законодавчих та нормативно-правових актів України з питань митної справи.
3.1.1. Взаємодія з навчальними закладами митної служби України з питань організаційно-нормативного забезпечення ними професійної підготовки представників митних брокерів та прийняття у них іспитів/заліків.
3.2. Видача, переоформлення, перереєстрація, анулювання, видача дублікатів дозвільних документів на право відкриття та експлуатації митних ліцензійних складів.
3.3. Контроль за видачею, переоформленням, анулюванням, скасуванням, видачею дублікатів дозвільних документів на право відкриття та експлуатації складів тимчасового зберігання регіональними митницями, митницями.
3.4. Контроль за дотриманням митного законодавства власниками митних ліцензійних складів, складів тимчасового зберігання. Реалізація заходів щодо контролю за дотриманням законодавства посадовими особами митних органів при видачі дозволів на право використання складських приміщень, резервуарів, майданчиків як складів тимчасового зберігання.
3.5. Погодження/видача, переоформлення, анулювання, видача дублікатів дозвільних документів на право відкриття та експлуатації вантажних митних комплексів.
3.5.1. Контроль за дотриманням власниками вантажних митних комплексів вимог митного законодавства та нормативно-правових актів, створення ними належних умов для проведення митного контролю та митного оформлення митними органами товарів та транспортних засобів.
3.5.2. Здійснення організаційних заходів з контролю за виконанням власниками вантажних митних комплексів усіх необхідних, законодавчо передбачених технічних, технологічних та організаційних вимог щодо облаштування територій, приведення функціонуючої інфраструктури до високих стандартів якості надання послуг.
3.6. Видача, переоформлення, анулювання, видача дублікатів ліцензій на право здійснення діяльності митного перевізника, забезпечення ведення відповідного реєстру та його періодичної публікації.
3.7. Організація взаємодії митних органів з державним підприємством "Український вантажний комплекс" відповідно до статуту підприємства, затвердженого наказом Держмитслужби від 11.06.08 № 643.
3.8. Підготовка технічних завдань для розроблення відповідних програмно-інформаційних комплексів Держмитслужби, необхідних для контролю та аналізу ефективності діяльності підприємств, що надають митні послуги.
3.9. Розгляд та надання відповідей на звернення, заяви, скарги тощо з питань, що належать до компетенції Департаменту.
3.10. Внесення на розгляд керівництва Держмитслужби проектів законодавчих та нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Департаменту.
3.11. Забезпечення дотримання нормативно-правових актів з питань охорони державної таємниці, конфіденційної інформації, що є власністю держави, та службової інформації, а також правил поводження з документами з обмеженим доступом.
3.12. Облік документів, які надходять до Департаменту з грифом "Для службового користування".
3.13. Забезпечення гласності в діяльності Департаменту та митних органів шляхом інформування підприємств та громадян з питань, що належать до компетенції Департаменту, у тому числі шляхом надання відповідних роз’яснень.
3.14. Участь у семінарах, конференціях, засіданнях експертних груп тощо.
3.15. Виконання інших завдань, визначених керівництвом Держмитслужби, в межах компетенції Департаменту.
4. Права Департаменту
Департамент має право:
4.1. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів Держмитслужби, митних органів, державних органів і установ, підприємств та організацій, фізичних осіб інформацію, у тому числі з ознаками конфіденційності (документи, матеріали, відомості тощо), необхідну для виконання покладених завдань.
4.2. Вести службове листування з митними органами, з метою надання доручень секторам та уповноваженим особам, на які в регіональних митницях, митницях покладено контроль за діяльністю підприємств, що надають митні послуги щодо вжиття заходів або здійснення дій, спрямованих на виконання завдань, які належать до компетенції Департаменту, та вимагати звітів про їх виконання.
4.3. Координувати роботу митних органів, секторів та уповноважених осіб, на які в регіональних митницях, митницях покладено контроль за діяльністю підприємств, що надають митні послуги, з питань, що належать до компетенції Департаменту.
4.4. Залучати за згодою керівників митних органів відповідних фахівців для виконання завдань, що належать до компетенції Департаменту.
4.5. Здійснювати огляд територій підприємств або об’єктів, які використовуються чи передбачається використовувати як митні ліцензійні склади, склади тимчасового зберігання, вантажні митні комплекси.
4.6. Брати участь в перевірках діяльності митних органів (їх підрозділів), службових розслідуваннях тощо.
4.7. Уносити на розгляд керівництва Держмитслужби пропозиції щодо призначення, переміщення, звільнення, підвищення кваліфікації керівного складу митних органів, митних постів, підрозділів митного оформлення, секторів з контролю за діяльністю підприємств, що надають митні послуги, а також щодо їх заохочення або накладення на них стягнень.
4.8. Уносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності митних органів, структури та штатної чисельності митних органів у межах компетенції Департаменту, запровадження в Держмитслужбі позитивного міжнародного досвіду здійснення митної справи.
4.9. Організовувати та проводити наради, семінари тощо за участю посадових осіб митних органів з питань, що належать до компетенції Департаменту. Залучати в установленому порядку до цієї роботи, а також для проведення необхідних досліджень і методичних розробок спеціалістів Держмитслужби, митних органів, науково-дослідних організацій та навчальних закладів.
4.10. За дорученням керівництва Держмитслужби, представляти інтереси Держмитслужби в державних та інших органах, у міжнародних установах, організаціях і митних службах іноземних країн.
4.11. Користуватися в установленому порядку ресурсами ЄАІС Держмитслужби, а також мережею Інтернет, створювати та використовувати власні, у тому числі локальні інформаційні бази даних.
5. Керівництво та структура Департаменту
5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом Держмитслужби в установленому порядку.
5.2. Директор Департаменту має двох заступників – начальників відділів:
- заступника директора Департаменту – начальника відділу організації та контролю діяльності складів тимчасового зберігання та митних складів;
- заступника директора Департаменту – начальника відділу організації та контролю діяльності митних перевізників.
5.3. До складу Департаменту входять чотири відділи, які очолюють начальники:
- відділ організації та контролю діяльності складів тимчасового зберігання та митних складів;
- відділ організації та контролю діяльності митних брокерів;
- відділ організації та контролю діяльності вантажних митних комплексів;
- відділ організації та контролю діяльності митних перевізників;
5.4. Директор Департаменту:
5.4.1. Здійснює керівництво роботою Департаменту.
5.4.2. Забезпечує виконання функцій та завдань, покладених на Департамент. Координує та забезпечує контроль за своєчасним і якісним виконанням планів діяльності відділів Департаменту.
5.4.3. Уносить пропозиції керівництву Держмитслужби про призначення на посади та звільнення з посад посадових осіб Департаменту.
5.4.4. Затверджує положення про відділи Департаменту за погодженням із заступником Голови Держмитслужби за відповідним напрямком.
5.4.5. Здійснює розподіл функціональних обов’язків між заступниками директора Департаменту, начальниками відділів Департаменту.
5.4.6. Установлює організаційні принципи роботи та взаємодії відділів, видає відповідну організаційну документацію в межах компетенції Департаменту. Визначає та затверджує посадові інструкції посадових осіб Департаменту.
5.4.7. Дає доручення, розпорядження посадовим особам Департаменту, керівникам митних органів, підрозділам з питань, що належать до компетенції Департаменту, організовує контроль за їх виконанням.
5.4.8. Здійснює координацію взаємодії Департаменту з іншими структурними підрозділами Держмитслужби, митних органів, державних установ та інших організацій.
5.4.9. Бере участь у колегіях і нарадах Держмитслужби.
5.4.10. Приймає рішення щодо вхідної кореспонденції Департаменту.
5.4.11. Підписує вихідні документи Департаменту в межах своїх повноважень, установлених Головою Держмитслужби.
5.4.12. Організовує та контролює виконання особовим складом Департаменту вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших нормативно-правових актів з питань охорони державної таємниці.
5.4.13. Виконує інші завдання, визначені керівництвом Держмитслужби.
5.5. Директор Департаменту має право:
5.5.1. Самостійно встановлювати принципи організації роботи та взаємодії відділів і видавати відповідну організаційну документацію в межах компетенції Департаменту. Вимагати від посадових осіб Департаменту дотримання вимог цієї документації.
5.5.2. Давати доручення, вказівки посадовим особам Департаменту та вимагати надання звітів про їх виконання.
5.5.3. Запитувати й одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів Держмитслужби, митних органів, фізичних та юридичних осіб необхідну інформацію та довідкові матеріали для виконання завдань, покладених на Департамент.
5.5.4. Організовувати роботу посадових осіб Департаменту з додержанням вимог існуючого законодавства, створювати відповідні умови для своєчасного виконання завдань, покладених на Департамент, а також доручень керівництва Держмитслужби.
5.5.5. Уносити пропозиції керівництву Держмитслужби за поданням заступників директора Департаменту, начальників відділів про заохочення посадових осіб Департаменту чи накладення на них стягнень.
5.5.6. За дорученням керівництва Держмитслужби, представляти інтереси Держмитслужби в державних та інших органах.
5.5.7. Надавати відомості та необхідну інформацію структурним підрозділам Держмитслужби, митним органам, іншим державним та недержавним органам, громадянам відповідно до законодавства та в порядку, установленому Держмитслужбою.
5.6. Директор Департаменту несе відповідальність за:
5.6.1. Незабезпечення виконання покладених на Департамент функцій та завдань, передбачених цим Положенням.
5.6.2. Неналежну організацію діяльності Департаменту.
5.6.3. Недодержання належного рівня трудової та виконавської дисципліни в Департаменті.
5.6.4. Недодержання вимог законодавства щодо забезпечення охорони державної таємниці, конфіденційної інформації, що є власністю держави, а також службової інформації.
5.6.5. Негативні наслідки особистих розпоряджень, самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов’язків та бездіяльність.
5.7. Діловодство в Департаменті ведеться відповідно до вимог Інструкції з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби від 28.12.02 № 747 (зі змінами).

Директор Департаменту організації та контролю
за діяльністю підприємств,
що надають митні послуги               В.П.Мелюх