Проект наказу Мінекономіки (шодо Порядку видачі ліцензій на експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць)

Термін обговорення закінчується 16.08.09

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
(Мінекономіки України)

Н А К А З

_____________

№ _____

Київ

Про внесення змін до наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.08.2002 № 244 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 501 “Про внесення змін до переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності” та у зв’язку із структурними змінами в Міністерстві економіки України

НАКАЗУЮ: 

1. Унести до наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.08.2002 № 244 “Про Порядок видачі ліцензій на вид господарської діяльності – експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.08.2002 за № 704/6992 (із змінами), зміни, що додаються.

2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установлений законодавством строк.

3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, але не раніше його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економіки України  Пятницького В. Т.

Міністр економіки України

Б. М. Данилишин

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
від №

ЗМІНИ,
що вносяться до наказу Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України від 08.08.2002 № 244
 

1. У пункті 2 наказу слова “управління нетарифного регулювання департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю” замінити словами “відділ нетарифного регулювання департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності”.

2. У Порядку видачі ліцензій на вид господарської діяльності – експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць, затвердженому цим наказом:

1) у пункті 2.1:

в абзаці третьому слово “підприємницької” замінити словом “ господарської ” ;

абзац и п ’ ятий і восьмий виключити;

2) у пункті 2.2 сл ово “ достовірність ” замінити словом “ недостовірність ” ;

3) пункт 2.7 викласти в такій редакції:

“2.7. Розгляд документів на видачу ліцензій здійснює відділ нетарифного регулювання департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності за участю відділу державного регулювання зовнішньоторговельних операцій департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності, відділу правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності юридичного департаменту. Зазначені відділи згідно з цим Порядком та в межах своєї компетенції здійснюють розгляд документів з таких питань:

відділ нетарифного регулювання здійснює прийом документів, супроводжує їх проходження, узагальнює висновки відповідних відділів, приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії, здійснює оформлення та видачу ліцензій;

відділ правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності юридичного департаменту здійснює розгляд документів на предмет їх відповідності законодавству України;

відділ державного регулювання зовнішньоторговельних операцій здійснює розгляд документів на предмет застосування спеціальних санкцій до суб’єкта господарської діяльності.”;

4) пункт 2.15 викласти в такій редакції:

“2.15. Ліцензія видається фізичній особі – суб’єкту підприємницької діяльності, керівнику суб’єкта господарювання за наявності документа, що посвідчує їх особу, або вповноваженому представникові суб’єкта господарювання за умови подання до Мінекономіки оригіналу довіреності, що засвідчує право на отримання ліцензії, та документа, що посвідчує особу представника.

Про видачу ліцензії робиться відповідний запис у пронумерованому, прошнурованому і скріпленому печаткою журналі обліку заяв та виданих суб'єктам господарювання ліцензій на вид господарської діяльності – експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць за встановленою формою (додаток 3).”;

5) у тексті Порядку слова “управління нетарифного регулювання департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю” замінити словами “відділ нетарифного регулювання департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності”, а слово “управління” в усіх відмінках і формах числа замінити словом “відділ” у відповідному відмінку та числі;

6) додаток 2 до пункту 2.3 Порядку викласти в редакції, що додається.

Заступник директора департаменту
державного контролю та
регулювання зовнішньоекономічної
діяльності – начальник відділу
нетарифного регулювання

В. С. Богданов

 

Додаток 2

до пункту 2.3 Порядку видачі ліцензій на вид господарської діяльності – експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць

 

 

 

 

 

 МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
департамент державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Відділ нетарифного регулювання 

ОПИС № ___
документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії

на провадження __________________________________________
(вид господарської діяльності)

_________________________________________________________
(назва суб ’ єкта господарювання)

Дата і номер реєстрації заяви “ ___ ” ____________ 200_ р. № ____________

№ п/п 

Найменування документа

Кількість аркушів у документі

 

 

 

Прийняв
_____________документів ____________________     _____________

(цифрами і прописом)                     (підпис відповідальної особи)                       (ПІБ)  

Копію опису отримав     _____________________              ___________________  (ПІБ)                 (підпис представника суб ’ єкта господарювання

Відмітка про дату прийняття документів, що підтверджують унесення заявником плати за видачу ліцензії

 

 

 

 

___________________

(підпис відповідальної особи)

 

 

 

 

_________________

                    (ПІБ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора департаменту
державного контролю та
регулювання зовнішньоекономічної
діяльності – начальник відділу
нетарифного регулювання

В. С. Богданов