Проект наказу Мінекономіки "Про порядок ліцензування експорту товарів"

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
(Мінекономіки України)
Н А К А З

_____________

№ _____

Київ

Про порядок ліцензування експорту товарів

Відповідно до статті 16 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про порядок ліцензування експорту товарів;

Форму ліцензії на експорт товарів та Інструкцію про її заповнення;

Форму заявки на видачу ліцензії на експорт товарів та Інструкцію про її заповнення.

2. Делегувати структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим право видачі ліцензій на експорт товарів суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності, які зареєстровані у відповідних регіонах та облікова вартість товарів за договорами (контрактами) яких не перевищує 300 тис. доларів США, крім товарів, на експорт яких необхідне погодження відповідного уповноваженого органу виконавчої влади (у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України) та встановлено квоти (кількісні або інші обмеження).

Перелік уповноважених структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та відповідний республіканський орган Автономної Республіки Крим, а також перелік посадових осіб, яким надається право підпису ліцензій на експорт товарів, визначаються окремим наказом Міністерства економіки України.

Відповідно до наданих повноважень структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим подавати відділу нетарифного регулювання департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Міністерства економіки України інформацію про видані ліцензії на експорт товарів  у порядку, встановленому наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 50 “Про делегування повноважень щодо видачі документів дозвільного характеру”.

3. За оформлення та видачу ліцензій на експорт товарів у Міністерстві економіки України відповідає відділ нетарифного регулювання департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

4. Відділу нетарифного регулювання департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності щомісяця до 10 числа наступного періоду подавати Державній митній службі України інформацію про оформлені ліцензії на товари, експорт яких підлягає квотуванню та ліцензуванню.

5. Розгляд документів у Міністерстві економіки України, поданих для оформлення ліцензії на експорт товарів, здійснюється відповідно до Порядку розгляду заявок на видачу ліцензій у сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Міністерстві економіки України, затвердженого наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 01.04.2004 № 122 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.04.2004 за № 482/9081).

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки України від 31.12.2008 № 933 “Про порядок ліцензування експорту товарів у 2009 році”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.01.2009 за № 42/16058.

7. Відділу нетарифного регулювання департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності:

разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установлений законодавством строк;
разом   з   департаментом   адміністративно-господарської   діяльності   та
інформатизації довести цей наказ до відома Державної митної служби України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економіки України Пятницького В. Т.

9. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після  державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, але не раніше його офіційного опублікування.

Міністр економіки України

Б. М. Данилишин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економікиУкраїни
_____________ № ____

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок ліцензування експорту товарів

I. Загальні питання

1. Це Положення визначає єдиний порядок оформлення та видачі ліцензій на експорт товарів (далі – ліцензія) Мінекономіки України,  відповідним республіканським органом Автономної Республіки Крим,  структурними підрозділами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі – уповноважений орган).

2. Дія цього Положення поширюється на всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форми власності. Усі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право подавати заявки на видачу ліцензії.

II. Порядок оформлення та видачі ліцензії

1. Ліцензія видається в порядку, встановленому Законом України “Про зовнішньоекономічну діяльність” та цим Положенням.

Ліцензія видається за формою, затвердженою наказом Мінекономіки України від  №.

2. Для одержання ліцензії заявником – суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності подаються такі документи:

заявка на видачу ліцензії за формою, затвердженою наказом Мінекономіки України від №;

лист-звернення щодо оформлення ліцензії з гарантією сплати державного збору за її видачу;

копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена в установленому законодавством порядку;

копія зовнішньоекономічного договору (контракту), усі додатки та специфікації до нього, засвідчені в становленому законодавством порядку;

експертний висновок (оригінал) з визначенням країни походження та коду товару відповідно до УКТЗЕД, який видається Торгово-промисловою палатою України або регіональною торгово-промисловою палатою;

оригінал погодження відповідного уповноваженого органу виконавчої влади (у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України);

інші документи у випадках, встановлених  Кабінетом Міністрів України.

3. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності несуть відповідальність за недостовірність відомостей в документах, що подаються на розгляд для одержання ліцензій.

4. Днем подання заявки на видачу ліцензії вважається день її реєстрації в Мінекономіки України або уповноваженому органі, що підтверджується відповідним записом у журналі реєстрації.

5. Видача ліцензії здійснюється за умови подання до Мінекономіки України або уповноваженого органу платіжного доручення з оригінальною відміткою банку про сплату державного збору за видачу ліцензії в розмірі, установленому Кабінетом Міністрів України.

6. Ліцензія видається фізичній особі – суб’єкту підприємницької діяльності, керівнику суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності за наявності документа, що посвідчує їх особу, або вповноваженому представникові суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності за умови подання до Мінекономіки України або уповноваженого органу оригіналу довіреності, що засвідчує право на отримання ліцензії, та документа, що посвідчує особу представника.

7. Ліцензія видається із строком дії, передбаченим законодавством України та умовами зовнішньоекономічного договору (контракту), і є дійсною для митного оформлення товарів протягом цього періоду, але не пізніше кінця календарного року, якщо інше не передбачено законодавством України. У разі встановлення кількісних обмежень на експорт товарів строк дії ліцензії не повинен перевищувати строку дії кількісних обмежень, якщо інше не передбачено законодавством України. Увезення товару за ліцензією може здійснюватись окремими партіями.

8. Суб’єктові зовнішньоекономічної діяльності видається оригінал ліцензії в одному примірнику.

9. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії приймається в установлений законодавством строк з дня реєстрації заявки на видачу ліцензії в Мінекономіки  України або в уповноваженому органі.

10. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути прийнято в разі:

невідповідності поданих документів законодавству України;

вичерпання встановленої квоти на відповідні товари;

застосування до суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності або його іноземного контрагента спеціальної санкції у вигляді тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності згідно зі статтею 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”;

дій суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, що призводять  до порушення взятих Україною міжнародних зобов’язань;

якщо суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності здійснює свою діяльність на умовах, які можуть спричинити ухвалення компетентними органами країни-імпортера антидемпінгових та інших захисних заходів до експорту продукції походженням з України;

порушення суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності України або його іноземним контрагентом законодавства України у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Рішення про відмову у видачі ліцензії повинно бути викладено в письмовій формі.

11. Рішення Мінекономіки  України або уповноваженого органу про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності в установленому законодавством порядку.

Директор департаменту
державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності

 

Я. В. Вишня

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України 
_______________ № ____

Форма

ЗАЯВКА
на видачу ліцензії на експорт

 

1. Замовник                                 Код згідно з  ЄДРПОУ (Номер згідно з ДРФО)

Номер телефону                         факсу

Номер поточного рахунка в національній валюті, найменування банку, МФО,  місцезнаходження банку
Номер поточного рахунка в іноземній валюті, найменування банку, МФО,  місцезнаходження банку

2. Вхідний номер                                                       Дата реєстрації

3. Виробник товару

4. Покупець

5. Код товару згідно з УКТЗЕД

6. Код одиниці виміру

7. Кількість

8. Вартість
(в тис. доларів США)

9. Вартість
(у валюті контракту)

10. Додаткова інформація

 

 

 

 

 

 

11. Країна призначення                   Код
12. Країна покупця                           Код
13. Країна походження                    Код

14. Базисні умови поставки товару
15. Валюта контракту                                 Код
16. Валюта розрахунку                               Код

17. Митниця                                     Код

18. Характер угоди                                      Код

19. Підстава для запиту ліцензії

20. Узгоджено П.І.Б.
Посада
Дата

21. П.І.Б.  керівника замовника
Посада

М.П.*               Підпис                      Дата

22. Орган виконавчої влади, що видав ліцензію
П.І.Б.
Посада
Підпис Дата
М.П.

23. Особливі умови

_______________
* За наявності.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
_____________  № ____

ІНСТРУКЦІЯ
про заповнення заявки на видачу ліцензії на експорт товарів

1. Ця Інструкція встановлює порядок заповнення суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності заявки на видачу ліцензії на експорт товарів (далі – заявка).

2. Заявка заповнюється суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності українською мовою згідно із цією Інструкцією.

3. Назви реквізитів та їх коди повинні відповідати Класифікації валют та Класифікації держав світу, затвердженим наказом Держкомстату України від 08.07.2002 № 260, Класифікатору митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженому  наказом Держмитслужби  України  від  26.04.2006 № 335.

4. Реквізити заявки повинні містити такі відомості:

реквізит 1 – найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичних осіб) суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, який подає заявку, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), номер телефону, номер факсу, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) (для юридичних осіб) або ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб (ДРФО) за його наявності (для фізичних осіб), номер поточного рахунка в національній валюті, найменування банку, МФО та місцезнаходження  банку, номер поточного рахунка в іноземній валюті, найменування банку, МФО та місцезнаходження банку;

реквізит 2 –  найменування виробника товару (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я, по батькові виробника товару (для фізичних осіб), його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб);

реквізит 3 – найменування нерезидента, що є контрагентом згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом), його місцезнаходження (місце проживання);

реквізит 4 – десятизначний код товару, що експортується, згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД);

реквізит 5 – код одиниці виміру товару, що експортується;

реквізит 6 – кількість товару, що експортується, згідно з умовами зовнішньоекономічного договору (контракту) (додатків, специфікацій до нього) у зазначених у реквізиті 5 одиницях виміру;

реквізит 7 – вартість товару, що експортується, зазначена у тисячах доларів США;

реквізит 8 – вартість товару, що експортується, зазначена у валюті контракту;

реквізит 9 – додаткова інформація про товар, що експортується;

реквізит 10 – країна призначення товару та її код;

реквізит 11 – країна, де зареєстрований нерезидент-контрагент згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом), та її код;

реквізит 12 – країна походження товару, що експортується, та її код;

реквізит 13 – базисні умови поставки товару, що експортується, відповідно
до    Міжнародних    правил інтерпретації комерційних термінів (правила
ІНКОТЕРМС у чинній редакції);

реквізит 14 – валюта контракту та її код;

реквізит 15 – валюта розрахунку та її код;

реквізит 16 – митниця, де здійснюватиметься митне оформлення товару, код митниці згідно з Класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженим наказом Держмитслужби України від 26.04.2006 № 335;

реквізит 17 –  характер угоди (розшифрування та код);

реквізит 18 – зовнішньоекономічний договір (контракт) (додатки та специфікації до нього) із зазначенням номера та дати укладення, номер та дата погодження відповідного  уповноваженого органу виконавчої  влади (у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України), інші документи, на підставі яких оформлюється ліцензія;

реквізит 19 – прізвище, ім’я та по батькові керівника замовника, який підписав заявку на видачу ліцензії, його посада (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові замовника (для фізичних осіб),  дата підпису, засвідчені печаткою (за наявності);

реквізит 20 –  особливі умови експорту, наприклад, кількість товару в додаткових одиницях виміру, номер поточного рахунка в іноземній валюті (якщо декілька валют платежу), найменування банку, МФО та місцезнаходження банку, інвойси, інше.

Директор департаменту
державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності

Я. В. Вишня

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
_____________ № ___

Форма

ГЕРБ УКРАЇНИ

ЛІЦЕНЗІЯ НА ЕКСПОРТ №

ДІЙСНА ДО _______________ (ВКЛЮЧНО)

Лист-звернення № від р.

1. Замовник                            Код згідно з  ЄДРПОУ (Номер згідно з ДРФО)

Номер телефону                       факсу

Номер поточного рахунка в національній валюті, найменування банку, МФО,  місцезнаходження банку
Номер поточного рахунка в іноземній валюті, найменування банку, МФО,  місцезнаходження банку

2. Вхідний номер                                                       Дата реєстрації

3. Виробник товару

4. Покупець

5. Код товару згідно з УКТЗЕД

6. Код одиниці виміру

7. Кількість

8. Вартість
(в тис. доларів США)

9. Вартість
(у валюті контракту)

10. Додаткова інформація

 

 

 

 

 

 

11. Країна призначення                   Код
12. Країна покупця                           Код
13. Країна походження                    Код

14. Базисні умови поставки товару
15. Валюта контракту                                 Код
16. Валюта розрахунку                               Код

17. Митниця                                     Код

18. Характер угоди                                      Код

19. Підстава для запиту ліцензії

20. Узгоджено П.І.Б.
Посада                              
Дата

21. П.І.Б. керівника замовника
Посада
Дата

22. Орган виконавчої влади, що видав ліцензію
П.І.Б.
Посада
Підпис                                            Дата
М.П.

23. Особливі умови

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
____________ №  ____ 

ІНСТРУКЦІЯ
про заповнення ліцензії на експорт товарів

1. Ця Інструкція встановлює порядок заповнення Мінекономіки України,  відповідним республіканським органом Автономної Республіки Крим і  структурними підрозділами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій ліцензії на експорт товарів (далі – ліцензія) відповідно до форми, затвердженої наказом Мінекономіки України від № .

2. Ліцензія заповнюється українською мовою та оформлюється згідно із цією Інструкцією.

3. Ліцензія повинна мати стандартизований серійний номер, друкований або ні, за яким вона може бути ідентифікована.

Цей номер повинен містити такі елементи:

шестизначний код органу, який видав ліцензію;

однозначний номер, що відповідає останній цифрі року експорту, наприклад 0 для 2010 року;

восьмизначний  порядковий номер від 00000001 до 99999999.

4. Назви реквізитів та їх коди повинні відповідати Класифікації валют та Класифікації держав світу, затвердженим наказом Держкомстату  України  від 08.07.2002 № 260, Класифікатору  митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженому  наказом  Держмитслужби  України  від  26.04.2006 № 335.

5. У ліцензії  зазначаються номер та дата листа-звернення суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності щодо її оформлення.

6. Реквізити ліцензії повинні містити такі відомості:

реквізит 1 – найменування замовника-експортера (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я, по батькові замовника-експортера (для фізичних осіб),    місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), номер телефону, номер факсу, ідентифікаційний  код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій  України (ЄДРПОУ) (для юридичних осіб) або ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб (ДРФО) за його наявності (для фізичних осіб), номер поточного рахунка в національній валюті, найменування банку, МФО та місцезнаходження  банку, номер поточного рахунка в іноземній валюті, найменування банку, МФО та місцезнаходження банку;

реквізит 2 – вхідний номер та дата реєстрації заявки на видачу ліцензії органом ліцензування;

реквізит 3 –  найменування виробника товару (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я, по батькові виробника товару (для фізичних осіб),    місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб);

реквізит 4 – найменування нерезидента, що є контрагентом згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом), його місцезнаходження (місце проживання);

реквізит 5 – десятизначний код товару, що експортується, згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД);

реквізит 6 – код одиниці виміру товару, що експортується;

реквізит 7 – кількість товару, що експортується, згідно з умовами зовнішньоекономічного договору (контракту) (додатків, специфікацій до нього) у зазначених у реквізиті 6 одиницях виміру;

реквізит 8 – вартість товару, що експортується, зазначена у тисячах доларів США;

реквізит 9 – вартість товару, що експортується, зазначена у валюті контракту;

реквізит 10 – додаткова інформація про товар, що експортується;

реквізит 11 – країна призначення товару та її код;

реквізит 12 – країна, де зареєстрований нерезидент-контрагент згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом), та її код;

реквізит 13 – країна походження товару, що експортується, та її код;

реквізит 14 – базисні умови поставки товару, що експортується, відповідно до Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів (правила ІНКОТЕРМС у чинній редакції);

реквізит 15 – валюта контракту та її код;

реквізит 16 – валюта розрахунку та її код;

реквізит 17 – митниця, де здійснюватиметься митне оформлення товару, код митниці згідно з Класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженим наказом Держмитслужби України від 26.04.2006 № 335;

реквізит 18 – характер угоди (розшифрування та код);

реквізит 19 – зовнішньоекономічний договір (контракт) (додатки та специфікації до нього) із зазначенням номера та дати укладення, номер та дата погодження відповідного уповноваженого органу виконавчої влади (у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України), інші документи, на підставі яких оформлюється ліцензія;

реквізит 20 – прізвище, ім’я та по батькові особи, що підписала погодження на експорт товару, її посада, дата погодження (у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України);

реквізит 21 – прізвище, ім’я та по батькові керівника замовника, який підписав заявку на видачу ліцензії, його посада (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові замовника (для фізичних осіб),  дата підпису;

реквізит 22 – назва органу ліцензування, що видав ліцензію, прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи, яка підписала ліцензію, її посада, підпис, дата підпису, засвідчені печаткою;
реквізит 23 –  особливі умови експорту.

Директор департаменту
державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності

 

Я. В. Вишня